MP:s förslag om Nya Slussen

Många tycks ha fått ett intryck av att Miljöpartiet bara ville avslå alliansens Slussenförslag utan att ha något eget att komma med. Här är MP:s förslag i Stockholms fullmäktige 12 dec -11.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. i första hand återremittera detaljplan för Slussen
2. i andra hand avslå detaljplan för Slussen
3. samt att vidare anföra följande:

Slussen är en central plats i Stockholm och en viktig kommunikationsnod med en fantastisk utvecklingspotential. Mötet mellan Saltsjön och Mälaren i ett näs kan på många sätt ses som en av de historiska förutsättningarna för Stockholm. Slussen är också en plats som de flesta boende i regionen har en relation till. Platsen är i dåligt skick och behöver förbättras både vad gäller konstruktion och funktion. Därom är alla ense. Dock inte hur.

Slussen är på många sätt ett nav i Stockholm och det är viktigt att alla dess funktioner samspelar på ett sätt som i framtiden gör platsen vacker och inbjudande. Miljöpartiet vill ha ett Slussen som prioriterar kollektivtrafik såväl som gång- och cykeltrafik, framför biltrafik. Miljöpartiet vill ha en lösning som gör Slussen till en plats där människor vill och kan mötas, en plats som lyfter fram kultur framför handel. Vi prioriterar en funktionell och till platsen anpassad integrerad stadsmiljö, som tar hänsyn till de kvalitéer som mötet mellan Mälaren och Saltsjön innebär.

Det detaljplaneförslag som nu föreligger uppfyller inte våra krav varför Miljöpartiet vill att ärendet ska återremiteras i syfta att ta fram ett helt nytt förslag. I samband med utarbetandet av det nya förslaget ska ett referensalternativ utarbetas av Stadsbyggnadskontoret där kostnaderna för en renovering av befintlig anläggning klargörs samt som utreder möjligheten att anpassa nuvarande Slussen till framtiden.

Miljöpartiet anser att det är svårt att väga den samhällsekonomiska nyttan av det nuvarande, liksom kommande detaljplaneförslaget när det inte finns något alternativ att förhålla sig till: Är det möjligt att renovera Slussen och vad skulle det kosta? Självklart ska de nybyggnadsförslag som tas fram ges en korrekt kostnadsberäkning där alla delar inkluderas.
Slussen är idag alltså i dåligt skick. För att bättre kunna möta framtida förutsättningar såsom ändrade rese- och rörelsemönster och förändrat klimat behöver Slussen ses över och förbättras. Miljöpartiet vill att Slussen ska vara dimensionerad för ett förändrat och ett mer hållbart trafiksystem än dagens och förespråkar en trafiklösning där kollektivtrafiken samt gång – och cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken. Det förslag som tas fram ska rymma detta.

Processen med ett nytt Slussen måste arbetas fram genom att inkludera stockholmarna om vilket Slussen de önskar ha. Ett nytt detaljplaneförslag måste tas fram i bred politisk enighet för att långsiktigt säkerställa platsens framtida markanvändning och för att säkerställa de ekonomiska spelreglerna för projektet. Inför det kommande arbetet vill

Miljöpartiet framför följande aspekter:

· Generellt vill vi uttrycka att det inte är en lycklig lösning att utforma Slussen som en stor platt skiva som avslutas i en brant slänt, ändande i en dammliknande lösning för vattenavbördningen. Det historiska sambandet mellan Södermalm och Gamla stan blir förryckt. Den breda bron som sträcker sig från Skeppsbron och upp till Södermalmstorg omvandlar dessutom platsen till en trafikled med vidhängande bassänger. En mjukare övergång mellan stadsdelarna efterlyses.

· Det är viktigt att de vyer som idag finns från Katarinavägens övre del mot Södermalmstorg tas tillvara och inte brytas på det omotiverade sätt som görs i liggande detaljplaneförslag. När vyerna tas tillvara säkerställs samtidigt den viktiga front som KF-husen idag utgör. Tillskotten i planen tillför inget till platsen.

· Hur ett nytt Södermalmstorg utformas är en öppen fråga men de nu utplacerade glashusen är en problematisk lösning. Det framställs i underlaget som om de skulle utgöra låga transparenta huskroppar. Men det framgår tydligt att byggnaderna föreslås bli lika höga som takfoten på Stadsmuseets flyglar. Detta gör att de tillsammans med den verksamhet som planeras i husen kommer att stänga in Södermalmstorg och begränsa öppningen mot Gamla stan. Detta ser vi som olyckligt och efterlyser här ett bättre tillvaratagande av vyerna mellan Södermalm och Gamla stan.

· Slussen ska vara den plats där kollektivtrafiken ges förtur framför bilarna. För att säkerställa att Slussen verkligen blir det kollektivtrafiknav som behövs och som fungerar, är det viktigt att det görs en översyn av hela trafiksituationen på Södermalm och Gamla stan. Det måste tas ett större helhetsgrepp. Det är samtidigt viktigt att den lösning som väljs inte förhindrar den nyttotrafik som faktiskt behövs i staden.

· Som vi tidigare påpekat är det av stor vikt att gående och cyklister får en central plats i planeringen av Slussen. Även om Foster/Bergs förslag inte tar rimligt hänsyn till denna centrala plats karaktär och historia finns det detaljer att ta med sig. Dit hör till exempel den cykel och gångbro som föreslås mellan Södermalmstorg och Munkbron. Denna lösning borde emellertid gå att integrera i alternativa förslag.

· Oavsett hur Slussen utformas vill vi att de utrymmen som tillkommer, utöver de som reserveras för kollektivtrafiken, ska vikas åt kulturella ändamål. Det finns inget primärt behov av fler gallerior i centrala Stockholm. Ett kulturellt centrum är ett önskemål. Viktigt är att Stadsmuseet här blir en del.

· Det är viktigt att vi tar tillvara de möjligheter som vattenvägarna ger oss. Vi vill säkerställa att de lösningar som kommer tillstånd gör att båtburen kollektivtrafik och annan nyttotrafik är möjligt.

· Tillgängligheten i den nya Slussen ska vara hög och platsen ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla människor. Tillgängligheten ska ses i så brett perspektiv som möjligt, inte enbart som möjligheten att förflytta sig mellan olika nivåskillnader. Platsens tillgänglighet ska vara hög även för exempelvis hörselskadade, synskadade och personer med kognitiv funktionsnedsättning. Detta kan ske exempelvis genom god och funktionell belysning, dygnet runt öppna hissar, kontrastfärger och skyltning.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.